نحوه کسب امتیاز

نحوه کسب امتیاز

نحوه امتیاز دهی باشگاه مشتریان "فروشگاه ترسیم "


به ازای هر 50.000 تومان خرید 1 امتیاز دریافت می نمایید

در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق میگیرد.
لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می گیرد.

توجه: مشتریانی که فاصله بین دو خریدشان بیش از 40  روز  باشد، 1گروه کاهش می یابند.نام گروه

حجم خرید/هزارتومان

امتیاز بندی

شارژ کیف پول

گروه غیر فعال

0-600

0-12

0%

گروه برنزی

600-1200

12-24

3%

گروه نقره ای

1200-2500

24-50

5%

گروه طلایی

2500به بالا

50به بالا

7%


تمامی مبالغ به تومان می باشد.