نحوه کسب امتیاز

نحوه کسب امتیاز

نحوه امتیاز دهی باشگاه مشتریان "فروشگاه ترسیم "


به ازای هر 200.000 تومان خرید 1 امتیاز دریافت می نمایید

در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق میگیرد.
لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می گیرد.

توجه: مشتریانی که فاصله بین دو خریدشان بیش از 15  روز  باشد، 1گروه کاهش می یابند.نام گروه

حجم خرید/هزارتومان

امتیاز بندی

شارژ کیف پول

گروه غیر فعال

0-2000

0-10

0%

گروه برنزی

2000-5000

10-25

1%

گروه نقره ای

5000-8000

25-40

2%

گروه طلایی

8000به بالا

40به بالا

3%


تمامی مبالغ به تومان می باشد.